Samenwerkende Nederlandse Digitale Organisaties

Nederland wordt steeds digitaler

De digitale transformatie van de BV Nederland is in volle gang en dwingt ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid: we dienen digitale vaardigheden in het basispakket te hebben, bedrijven zullen data als hun werkkapitaal moeten zien en de overheid dient haar infrastructuurbeleid steeds meer te verschuiven van fysiek naar digitaal

De Nederlandse economie digitaliseert in een rap tempo

Nederland wordt steeds digitaler. De Nederlandse economie digitaliseert in rap tempo. Zonder dat we er dagelijks bij stil staan worden bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en gerobotiseerd en verandert de manier waarop we werken en leven. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we als Nederland moeten inzetten op het versterken van onze digitale economie. Waar de fysieke infrastructuur van ons land een taak voor de overheid is, ligt een verantwoordelijkheid voor het faciliteren van onze digitale ambities en daarmee voor een duurzame, toekomstvaste economie op de schouders van een paar honderd, overwegend Nederlandse mkb-bedrijven. Om de vruchten van digitalisering te plukken zijn een viertal randvoorwaarden nodig om de positie van Nederland als koploper in het digitale domein te verstevigen: 

1. Skills en onderwijs

Digitalisering transformatie schept (nieuwe) werkgelegenheid, maar vraagt ook om andere vaardigheden. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in elk bedrijf en organisatie.

2. Actieve rol van de overheid 

Een actievere rol van het kabinet is noodzakelijk om digitalisering steviger aan te jagen en de digitale infrastructuur blijvend te versterken. Kennis over dit onderwerp moet beter geborgd worden binnen de verschillende ministeries. Waar de markt de infrastructuur en randvoorwaarden voor de nationale digitale ambities niet op eigen kracht kan realiseren, moet de overheid concreet ondersteunen met het aanjagen van innovatie (als launching customer) en door het wegnemen van knelpunten die de markt niet zelf op kan lossen. 

3. Verduurzaming 

Digitalisering en duurzaamheid zijn steeds meer verweven. Door het massale thuiswerken is de CO2-uitstoot en het energieverbruik gedaald. 

4. Cybersecurity 

Het vergroten van de weerbaarheid en bestrijden van abuse zijn essentieel voor de bescherming van onze economie en samenleving. Discontinuïteit door cybercrime en diefstal van (intellectuele) eigendommen, ook door statelijke actoren, komen steeds vaker voor. Versnelling van de inzet op cybersecurity en weerbaarheid is daarom noodzakelijk.

Benaming Waarde
ICT sector (besteding) € 35 Mld
IT sector (omzet) € 95 Mld
Digitale infrastructuur sector € 6 Mld
B2C e-commerce € 24 Mld
B2B e-commerce € 108 Mld
Bruto Binnenlands Product 2018 € 693 Mld

Bron: The METISfiles, ABN, CBS
Verwachte Gemiddelde Jaarlijkse Groei %
BBP 2018 – 2025 1,7%
ICT sector (bestedingen) 2,7%
Digitale sector (omzet) 4,2%
Bron: CBS, CPB, The METISfiles

Werkthuisveilig.nl

De digitale transformatie van de BV Nederland is in volle gang en dwingt ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid: we dienen digitale vaardigheden in het basispakket te hebben, bedrijven zullen data als hun werkkapitaal moeten zien en de overheid dient haar infrastructuurbeleid steeds meer te verschuiven van fysiek naar digitaal. Dit alles is nodig voor een blijvende concurrentiekracht, innovatie en groei van de Nederlandse economie in een digitaliserende en globaliserende wereld. Juist de een wereld na Covid is steeds meer een digitale.

Nederland is goed in digitalisering

Nederland is zonder meer goed in digitalisering; in vrijwel elke digitale of economische ranglijst staat Nederland in de top-10. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. De snelle opmars van de digitale economie wordt mogelijk gemaakt door een robuuste digitale infrastructuur, de aanwezigheid van digitale vaardigheden en het Nederlandse ondernemersklimaat. Digitaal durven en kunnen innoveren is een must in de digitale 21e eeuw. Het onderhouden van de pijlers van de digitale economie is daarom een continue zaak van overheid en bedrijfsleven.

Samenwerkende digitale branches

Gezien de vele thema’s, diverse digitale sectoren, en de enorme hoeveelheid van initiatieven hebben we als samenwerkende digitale branches het initiatief genomen om middels deze site beter inzicht te geven in de wereld van digitaal en waar expertise ligt om de Nederland verder te helpen.